Tuyển dụng

Tuyển dụng một số vị trí

Tuyển dụng một số vị trí

01 Kế toán trưởng; 01 Trưởng phòng kinh doanh; 01  Trưởng phòng kỷ thuật; 02 Nhân viên kỷ thuật; 02 Nhân viên kinh doanh; 01 Nhân viên kế 

ĐỐI TÁC